I. Organizarea şi funcţionarea generală

 1. Ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte documente cu caracter normativ elaborate de MENCS;
 2. Organigrama instituţiei.
 3. Programe şi strategii /Programe manageriale,
 4. Calendarul activităţilor educative,
 5. Rapoarte de activitate.
 6. Lista partenerilor şi a programelor/proiectelor de colaborare în parteneriat

 

II. Plan şcolarizare, reţea şcolară, normare, salarizare, evidenţă informatizată

 1. Graficul de acţiuni privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei şcolare
 2. Reţeaua, profilul şi datele de contact
 3. Statistici privind reţeaua şcolară şi populaţia şcolară.
 4. Normative referitoare la funcţionarea personalului nedidactic în sistemul de învăţământ.
 5. Metodologii, fişe-tip de evaluare şi rezultate ale concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit, a premiilor şi distincţiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice.
 6. Lista beneficiarilor programelor naţionale de sprijin pentru elevi.

 

III.    Curriculum

 1. Planuri – cadru şi programe şcolare pe discipline de învăţământ.
 2. Lista manualelor.
 3. Structura anului şcolar în curs.
 4. Grafice semestriale/anuale de asistenta
 5. Regulamente şi grafice privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilorşcolare; Rezultate obţinute.
 6. Reglementări legale privind inscrierea în învăţământ;
 7. Metodologii şi grafice de organizare şi desfăşurare a examenului de Evaluare Nationala, decizii numire comisii, lista centrelor de examen şi evaluare, rezultatele examenului.
 8. Lista programelor şi proiectelor cu finanţare europeană derulate în scoala
 9. Proceduri privind perfecţionarea personalului prin grade didactice.
 10. Oferta de formare continuă a CCD.
 11. Reţeaua furnizorilor de formare
 12. Resurse umane
 13. Situaţii statistice privind numărul total de posturi didactice, didactic auxiliare şi nedidactice
 14. Metodologia şi calendarul privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
 15. Documente, reglementări legale, calendare, privind organizarea şi desfăşurarea concursurilorpentru ocuparea funcţiilor didactice
 16. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice

 

 1. Planificare financiară şi evidenţă contabilă
 2. Resursele financiare ale Liceului Tehnologic "Gheorghe K. Constantinescu" Brăila.
 3. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe an financiar.
 4. Bilanţ contabil şi execuţie bugetară.

 

 1. Investiţii
 2. Planuri şi programe de investiţii.
 3. Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiţii.
 4. Documente de atribuire a achiziţiilor publice, rezultate ale licitaţiilor.

 

VII. Secretariat

 1. Indicatorul termenelor de păstrare al documentelor

   2. Statistici semestriale şi anuale privind reclamaţiile şi sesizările înregistrate

    În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, informaţiile de interes public exceptate de la comunicare sunt:

‐     Informaţii cu privire la datele personale ale angajaților

‐  Informaţii clasificate potrivit legii;

 

    Modalităţi de contestare:

   Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, sunt prevăzute în art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, şi anume:

 • reclamaţia  se  depune la  secretariatul unitatii ,  în  termen  de 30  de  zile;
Lista documentelor de interes public şi lista cu documentele produse şi/sau gestionate de instituţie http://liceulghkconstantinescubraila.ro/ Admin GKC